CLB

CLB

VZW CLB Noord-West Brabant

Algemeen bepalingen:

Het CLB en de school werken samen inzake leerlingen begeleiding conform de regelgeving terzake en volgens de afspraken die bepaald zijn in deze voorlopige overeenkomst.

Het CLB respecteert bij de uitvoering van haar begeleidingsopdracht het opvoedingsproject van de school. De school stelt aan het CLB volgende schooleigen documenten ter beschikking:

  • opvoedingsproject
  • schoolreglement

De school brengt respect op voor de opdrachtsverklaring van het CLB. Het CLB stelt aan de school volgende documeneten ter beschikking:

  • opdrachtsverklaring
  • deontologische code

Vraaggestuurde begeleiding:

Het CLB begeleidt en ondersteunt leerlingen, ouders en schoolpersoneel op vier domeinen:

  • leren en studeren
  • onderwijsloopbaan
  • preventieve gezondheidszorg
  • psychisch en sociaal functioneren

De school vraagt aan het CLB dat de begeleiding zich richt op de zorgpunten van de school ten aanzien van de kinderen, de ouders en het schoolpersoneel. Het CLB en de school hebben op die zorgpunten een onderscheiden en complementaire taak.

Verplichte begeleiding

De school verleent haar volledige medewerking aan de organisatie en de uitvoering van algemene en gerichte consulten, de profylactische maatregelen, het vaccinatiebeleid en aan de begeleidingsinitiatieven van het CLB in het kader van de leerplichtcontrole. Het CLB heeft de plicht met de schoolorganisatie rekening te houden.

Bekendmaking CLB

Op het ogenblik dat de school een leerling voor de eerste keer inschrijft, informeert het CLB de leerlingen en de ouders schriftelijk over de algemene doelstellingen,de werking van het CLB, de rechten en plichten van de ouders, de leerlingen, de school en het CLB. De school bezorgt die schriftelijke informatie aan de ouders en de leerlingen.

Informatie over leerlingen

In afspraak  met de directeur van de school kunnne CLB-medewerkers in het belang van de leerlingenbegeleiding, relevante informatie opvragen die over de leerlingen in de school aanwezig is. De directeur van de school en de leerkrachten hebben recht op de relevante informatie over leerlingen in begeleiding.