Visie

Visie

Ignatiaans opvoedingsproject

Onze school is volgens ons een gemeenschap van leerlingen, leraren, ouders, secretariaatsmedewerkers, directie en personeelsleden. Deze gemeenschap wil voor elkaar de mogelijkheid willen scheppen om zijn taak in de wereld van nu en morgen op zich te nemen en zo bij te dragen tot elkaars geluk. Dit betekent dat wij ons voor mekaar willen inzetten en ons hiertoe willen bekwamen. Onze inspiratiebron is Jezus’ evangelische boodschap.
Het jezuïetenonderwijs wil jongeren opvoeden tot bekwame, bewuste en bewogen jongvolwassenen. Ons opvoedingsproject vindt inspiratie in het christelijk humanisme van Ignatius van Loyola. Hij had ervaren dat leven volgens het Evangelie van Jezus Christus hem de innigste levensvreugde gaf. Deze ervaring wilde de stichter van de jezuïeten met zo veel mogelijk mensen delen.

1. Vertrouwen geven. Inzetten op vrijheid en verantwoordelijkheid.
Vertrouwen geven is het uitgangspunt van de ignatiaanse pedagogie en daarmee de hoeksteen van onze schoolcultuur. Dankzij het vertrouwen dat we van anderen ontvangen, kunnen we leven, groeien en ons ontwikkelen. De leerkracht geeft vertrouwen nog voor het verdiend is, het is een geschenk aan de leerlingen.
2. Zorg dragen voor leerlingen. ‘Cura personalis’.
We bemoedigen en helpen leerlingen, ook als ze het moeilijk hebben in hun studies of door persoonlijke omstandigheden. Deze zorg ligt in de eerste plaats bij de leraar en bij uitbreiding bij het zorgteam en de directie. Ouders zijn hierbij onze partners bij uitstek.
3. Uitdagen tot meer. ‘Magis’.
We willen onze leerlingen uitdagen om al hun talenten te ontwikkelen. We moedigen hen aan om te blijven groeien op intellectueel, artistiek, technisch, sociaal, religieus en sportief gebied. Daarbij gaat het er niet om beter te zijn dan de anderen, maar om talenten ten dienste te stellen van medemensen.
4. Smaak geven. ‘Non multa sed multum’.
Schoolreglement 2019-2020 vbs de Cirkel Pagina 12 van 45
‘Veel’ is vaak synoniem van oppervlakkig, versnipperd, vluchtig. In plaats van de hoofden van leerlingen te overladen met kennis, willen we hen smaak geven in kennen en kunnen.
5. Reflecteren en kritisch kiezen.

Onderscheiden, terugblikken op ervaringen en erover reflecteren maakt deel uit van de ignatiaanse pedagogie. Leerlingen staan geregeld stil bij wat ze geleerd en beleefd hebben en bij wat dat innerlijk met hen doet. Dit betekent ook dat zij verstandig leren omgaan met informatiebronnen en media, met allerhande opinies en ideeën.
6. De hele mens vormen. Bekwaam, bewust, bewogen.
Ons onderwijs legt zich niet alleen toe op intellectuele vorming. Het gaat veel breder. Behalve naar kennisopbouw streven we ook naar sociaal-emotionele, affectieve, technische, sportieve, culturele en religieuze ontwikkeling. We hebben aandacht voor gezondheidsopvoeding en relationele vorming.
7. Samen werken, samen leven. Eenheid in verscheidenheid.
Bij de ontwikkeling van de hele persoon behoort ook het bevrijdende besef dat we er niet alleen voor staan. We hebben de anderen nodig en zijn verantwoordelijk voor elkaar. De culturele en levensbeschouwelijke verscheidenheid binnen onze colleges is daarbij geen hinderpaal, maar juist een rijkdom.
8. Perspectieven openen. God zoeken in alle dingen.
Onze scholen zijn een microkosmos, maar de wereld is zoveel breder. We willen met een open blik kijken naar die wereld, zowel in haar schoonheid als in haar kwetsbaarheid en gebrokenheid. Doorheen de zichtbare werkelijkheid kan er zo voeling groeien met het onzichtbare : de ervaring dat we ‘God kunnen zoeken in alle dingen’.
9. Zorg dragen voor de wereld. En todo amar y servir.
Vanuit de vorming van de hele mens, vanuit de open en hoopvolle blik op de wereld en vanuit de kritische reflectie willen we onze leerlingen aanzetten tot actie. We hopen dat ze, elk op hun plaats en naar best vermogen, de verantwoordelijkheid opnemen om onze wereld rechtvaardiger te maken, door een bijzondere aandacht voor de armen en de zwakken in onze samenleving en door respect voor het leefmilieu.
10. Handelen in dankbaarheid. Terugblik.
Handelen in dankbaarheid is de grondtoon van de voorgaande bewegingen. Die dankbaarheid is gefundeerd op het christelijk vertrouwen dat ons leven een geschenk is. We hopen dat onze leerlingen uitgroeien tot mensen die dankbaar terugblikken op wat hen aan levenskansen geschonken wordt en die anderen daarin willen laten delen.

Pedagogische visie Visie op de maatschappij
Onze school wil, naast een plaats voor kennisoverdracht, vooral een leef-, leer- en geloofsgemeenschap zijn, die voortdurend evolueert als een eigentijdse katholieke basisschool, waar kinderen zich kunnen ontplooien tot kritische, creatieve, christelijke jongvolwassenen met hun eigen engagement in de grote mensenkring. We streven ernaar een school te zijn waar leerlingen zich de noodzakelijke kennis en vaardigheden eigen maken die voorbereiden op een vervolgopleiding.

Visie op waarden en normen Wij werken aan en vanuit bepaalde waarden, zoals eerlijkheid, respect, openheid en vertrouwen. Onze christelijke waarde opvoeding gebeurt niet alleen in de godsdienstlessen, maar in heel het schoolgebeuren. We
Schoolreglement 2019-2020 vbs de Cirkel Pagina 13 van 45
willen tijd maken voor elkaar en een sfeer creëren van geborgenheid, begrip, respect, verdraagzaamheid, geduld, hartelijkheid, vertrouwen en onderlinge waardering: een feestelijke en menslievende school.

Visie op de mens Onze school is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: handen, hoofd en hart. De kinderen worden in contact gebracht met alle componenten van de cultuur: wereld van taal en communicatie, wereld van het muzische, wereld van cijfers en feiten, wereld van techniek, wereld van het samenleven, wereld van verleden en heden, wereld van het goede en wereld van zingeving. We vinden het belangrijk dat onze kinderen kansen krijgen zich te ontplooien tot een zelfstandige, maar ook sociaal voelende persoon. Een persoon wordt echter maar zichzelf in verbondenheid met anderen en met de wereld. Elk kind kan zich ontplooien met zijn specifieke “talenten” en “valkuilen”. Het krijgt vele kansen opdat het zich ten volle kan ontwikkelen. Wij organiseren klasdoorbrekende activiteiten. Naast de aandacht voor de ‘klassieke lagereschoolvakken’, besteden we veel energie aan muzisch-creatieve vorming: het gaat daarbij om beeldende, muzikale en lichamelijke opvoeding en diverse vormen van creatieve expressie, zoals dans, zang, drama, beweging, geconcretiseerd in projecten, schoolfeest, sinterklaas- en grootouderfeest. Leerlingen weerbaar maken, kansen en uitdagingen geven zodat ze zich goed voelen in een steeds evoluerende maatschappij. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk zelf de wereld ontdekken. Wat een leerling zelf kan opsporen en terug vinden, wordt beter gememoriseerd. Via het werken met keuzeactiviteiten en uitstappen leren de kinderen zelf leren. Aangezien de kennis van de mensheid toeneemt, is dit een belangrijke taak voor ons onderwijs. Opvoeden tot kritische mensen, een eigen mening kunnen vormen, overwogen keuzes kunnen maken. De werkvormen die we aanbieden, leiden tot de ontwikkeling om een eigen mening uit te spreken en leren kinderen zelf keuzes maken. Deze werkvormen zijn: onderwijsleergesprekken, hoekenwerk, contractwerk, stellingspelen, spreekbeurten, groepswerken, interviews … Opvoeden tot creatieve mensen, niet alleen op het gebied van manuele vaardigheden, maar ook in het bedenken van oplossingen, inventief kunnen zijn in nieuwe probleemsituaties. Kinderen krijgen de kans om zelf zoveel mogelijk te ontdekken. Wij organiseren activiteiten en werkvormen voor kinderen waarbij we kennisinhouden en basisvaardigheden aanreiken zoals lezen, rekenen, schrijven en dit bezielend, vernieuwend, verhelderend en duidend. Leraren en kinderen vormen een scholengemeenschap waarin mensen bekommerd zijn om elkaar, meeleven met elkaar, interesse tonen voor elkaar, behulpzaam zijn, talenten gebruiken, openstaan voor vernieuwing in teamgeest.

Visie op de ontwikkeling van het kind Onze school wil kinderen motiveren om nieuwe dingen te leren en te stimuleren om initiatief te nemen, zodat ze meer greep krijgen op het eigen leren en een gezond zelfbeeld ontwikkelen. Veel aandacht gaat ook naar het kunnen samenwerken, het creatief en probleemoplossend omgaan met de omringende wereld en het leren leren. Elk kind is anders: onze school wil inspelen op die verscheidenheid in aanleg, tempo en belangstelling. Daarom bouwen we aan een onderwijsaanpak, die ook rekening houdt met de specifieke achtergronden en ontwikkelingsbehoeften van individuele kinderen, zodat elk kind zich thuis voelt in de klas en in de school ( welbevinden ) en gemotiveerd deelneemt aan de activiteiten ( betrokkenheid ). Daarom wil het team de ontwikkelingen van de leerlingen op de voet volgen. Samen met het CLB wordt voor ieder kind nagegaan of er voldoende ontwikkelingskansen worden geboden.

Visie op intercultureel onderwijs Doorheen hun kleuter en leerling zijn, willen we onze kinderen ervan bewust maken dat er naast de gelijkenissen tussen mensen ook heel wat verschillen bestaan. We willen hen zo goed mogelijk voorbereiden op het leven in een multiculturele maatschappij, een wereld waarin diversiteit troef is. De basis hiervoor is dat kinderen zich goed kunnen voelen in hun eigenheid en durven op te komen voor hun mening en visie, maar
Schoolreglement 2019-2020 vbs de Cirkel Pagina 14 van 45
evenzeer respect hebben voor hoe anderen denken en zich gedragen. Het is de bedoeling dat onze kinderen en hun ouders, maar ook wij als leraren ons thuis voelen op school. Wij trachten dit te bereiken door kinderen zo veel mogelijk te laten samen werken, samen spelen, samen ontdekken. Op die manier leren ze omgaan met verschillende denk- en handelswijzen en leren ze ook hun eigen doen en laten hierop af te stemmen. Binnen de klas-en schoolgroep worden de kinderen vooral geconfronteerd met verschillen op het gebied van geslacht, interesses, leervorderingen, gezinssituatie en cultuur. We zijn ervan overtuigd dat kinderen vooral leren door ervaring op te doen. We proberen hen dan ook vertrouwd te maken met gelijkenissen en verschillen op een zo concreet mogelijke manier. We hopen dat zij hierdoor leren functioneren in een multiculturele samenleving en zichzelf evenwaardig aan anderen beleven.

Visie op zorg Binnen onze zorg willen wij het kind centraal stellen.
Daarbij denken we aan het kind in zijn totaliteit, rekening houdend met al zijn mogelijkheden. Door middel van een stimulerend opvoedingsklimaat en vanuit een brede observatie willen we werken aan een brede basiszorg om tegemoet te komen aan de noden van elk van onze kinderen. We zien hierbij de klasleraar als spilfiguur, die in zijn opdracht wordt ondersteund door de school als organisatie, de directrice, de zorgcoördinatoren en zorgleraren, het CLB, het ONW, de pedagogische begeleiding en andere externe partners. Respectvolle, aandachtige en warme communicatie vinden wij de belangrijkste voorwaarde voor de zorg binnen onze school. Daarbij denken we in de eerste plaats aan de ouders als onmisbare opvoedingspartners, maar ook communicatie tussen directrice, leraren en leerlingen biedt een goede bodem voor een optimale ontwikkeling van het kind. Hiermee trachten we duidelijkheid te bieden en een klimaat van welbevinden te scheppen voor alle betrokkenen. Hoewel we geloven in de ontwikkelingsmogelijkheden van onze kinderen en ondanks de deskundigheid van onze leraren moeten we ons als school ook bewust zijn van onze eigen grenzen. Onderwijs is mensenwerk en dus ook kwetsbaar. Onze draagkracht is niet oneindig. Soms is een doorverwijzing noodzakelijk om nieuwe kansen tot verdere ontplooiing te creëren.

2.4. Visie op taalbeleid Ik zeg… jij luistert… Waarom begrijp je mij dan niet? Je kan je pas goed voelen als je begrijpt wat er rond jou gebeurt en als je jezelf ook begrepen voelt. Door de aanwezige diversiteit, merken we dat dit toch niet altijd evident is. We zetten onze deuren graag open voor alle kinderen, welke taal ze ook spreken. In onze school is Nederlands wel de taal die we onderling gebruiken en in elk gesprek zullen aanwenden. We willen de communicatie steeds zo optimaal mogelijk voeren met het oog op ieders welbevinden. Om dit te bekomen, verwachten we een inspanning van alle partijen met respect voor elk individu. We zijn ons ervan bewust dat het verwerven van het Nederlands niet voor elk kind of elke ouder even gemakkelijk is. Vanuit de keuze voor een Nederlandstalige school, vragen we van de ouders een engagement om deze taal te respecteren en hun kind(eren) aan te moedigen deze taal te leren. Het is onze opdracht om de kinderen vertrouwd te maken met het Nederlands. Het is voor ons een dagelijkse uitdaging om gepast te differentiëren door op zoek te gaan naar hoe we de kwaliteiten van ieder kind kunnen inzetten om de betrokkenheid hoog te houden. We zijn ervan overtuigd dat we enkel op die manier groeikansen kunnen creëren. Doorheen onze dagelijkse activiteiten laten we kinderen positieve ervaringen opdoen en zorgen we voor een stimulerend klimaat … een klimaat waarin we zin krijgen in taal!