Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Visie

Visie

Visie op de maatschappij

Onze school wil, naast een plaats voor kennisoverdracht, vooral een leef-, leer-en geloofsgemeenschap zijn, die voortdurend evolueert als een eigentijdse katholieke basisschool, waar kinderen zich kunnen ontplooien tot kritische, creatieve, christelijke jongvolwassenen met hun eigen engagement in de grote mensenkring.

We streven ernaar een school te zijn waar leerlingen zich de noodzakelijke kennis en vaardigheden eigen maken die voorbereiden op een vervolgopleiding.

visie maatschappij

Visie op waarden en normen

Wij werken aan en vanuit bepaalde waarden, zoals eerlijkheid, respect, openheid en vertrouwen. Onze christelijke waardeopvoeding gebeurt niet alleen in de godsdienstlessen, maar in heel het schoolgebeuren. We willen tijd maken voor elkaar en een sfeer creëren van geborgenheid, begrip, respect, verdraagzaamheid, geduld, hartelijkheid, vertrouwen en onderlinge waardering: een feestelijke en menslievende school.

visie waarden en normen

Visie op de mens

Onze school is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: handen, hoofd en hart. De kinderen worden in contact gebracht met alle componenten van de cultuur: wereld van taal en communicatie, wereld van het muzische, wereld van cijfers en feiten, wereld van techniek, wereld van het samenleven, wereld van verleden en heden, wereld van het goede en wereld van zingeving.

We vinden het belangrijk dat onze kinderen kansen krijgen zich te ontplooien tot een zelfstandige, maar ook sociaalvoelende persoon. Een persoon wordt echter maar zichzelf in verbondenheid met anderen en met de wereld. Elk kind kan zich ontplooien met zijn specifieke “talenten” en “tekorten” Het krijgt vele kansen opdat het zich ten volle kan ontwikkelen.

Wij organiseren klasdoorbrekende activiteiten. Zo hebben we atelierwerking, waar onderwijzers samen met de ouders de kinderen een waaier van activiteiten aanbieden waarin elk kind zich kan ontplooien volgens zijn specifieke talent. Naast de aandacht voor de ‘klassieke lagereschoolvakken’, besteden we veel energie aan muzisch-creatieve vorming: het gaat daarbij om beeldende, muzikale en lichamelijke opvoeding en diverse vormen van creatieve expressie, zoals dans, zang, drama, beweging, geconcretiseerd in onze atelierwerken, projecten, schoolfeest, kerstmarkt om de 2 jaren, sinterklaas-en grootouderfeest.

Leerlingen weerbaar maken, kansen en uitdagingen geven zodat ze zich goed voelen in een steeds evoluerende maatschappij. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk zelf de wereld ontdekken. Wat een leerling zelf kan opsporen en terug vinden, wordt beter gememoriseerd. Via het werken met keuzeactiviteiten en uitstappen leren de kinderen zelf leren. Aangezien de kennis van de mensheid toeneemt, is dit een belangrijke taak voor ons onderwijs.

Opvoeden tot kritische mensen, een eigen mening kunnen vormen, overwogen keuzes kunnen maken. De werkvormen die we aanbieden, leiden tot de ontwikkeling om een eigen mening uit te spreken en leren kinderen zelf keuzes maken. Deze werkvormen zijn: onderwijsleergesprekken, hoekenwerk, contractwerk, stellingspelen, spreekbeurten, groepswerken, interviews …

Opvoeden tot creatieve mensen, niet alleen op het gebied van manuele vaardigheden, maar ook in het bedenken van oplossingen, inventief kunnen zijn in nieuwe probleemsituaties.

Kinderen krijgen de kans om zelf zoveel mogelijk te ontdekken. Wij organiseren activiteiten en werkvormen voor kinderen waarbij we kennisinhouden en basisvaardigheden aanreiken zoals lezen, rekenen, schrijven en dit bezielend, vernieuwend, verhelderend en duidend.

Leerkrachten en kinderen vormen een scholengemeenschap waarin mensen bekommerd zijn om elkaar, meeleven met elkaar, interesse tonen voor elkaar, behulpzaam zijn, talenten gebruiken, openstaan voor vernieuwing in teamgeest.

team

Visie op de ontwikkeling van het kind

Onze school wil kinderen motiveren om nieuwe dingen te leren en te stimuleren om initiatief te nemen, zodat ze meer greep krijgen op het eigen leren en een gezond zelfbeeld ontwikkelen. Veel aandacht gaat ook naar het kunnen samenwerken, het creatief en probleemoplossend omgaan met de omringende wereld en het leren leren.

Elk kind is anders: onze school wil inspelen op die verscheidenheid in aanleg, tempo en belangstelling. Daarom bouwen we aan een onderwijsaanpak, die ook rekening houdt met de specifieke achtergronden en ontwikkelingsbehoeften van individuele kinderen, zodat elk kind zich thuis voelt in de klas en in de school ( welbevinden ) en gemotiveerd deelneemt aan de activiteiten ( betrokkenheid ).

Daarom wil het team de ontwikkelingen van de leerlingen op de voet volgen. Samen met het CLB wordt voor ieder kind nagegaan of er voldoende ontwikkelingskansen worden geboden.

visie ontwikkeling kind

Visie op intercultureel onderwijs

Doorheen hun kleuter en leerling zijn, willen we onze kinderen ervan bewust maken dat er naast de gelijkenissen tussen mensen ook heel wat verschillen bestaan. We willen hen zo goed mogelijk voorbereiden op het leven in een multiculturele maatschappij, een wereld waarin diversiteit troef is. De basis hiervoor is dat kinderen zich goed kunnen voelen in hun eigenheid en durven op te komen voor hun mening en visie, maar evenzeer respect hebben voor hoe anderen denken en zich gedragen. Het is de bedoeling dat onze kinderen en hun ouders, maar ook wij als leerkrachten ons thuis voelen op school.

Wij trachten dit te bereiken door kinderen zo veel mogelijk te laten samen werken, samen spelen, samen ontdekken. Op die manier leren ze omgaan met verschillende denk- en handelswijzen en leren ze ook hun eigen doen en laten hierop af te stemmen. Binnen de klas-en schoolgroep worden de kinderen vooral geconfronteerd met verschillen op het gebied van geslacht, interesses, leervorderingen, gezinssituatie en cultuur.

We zijn ervan overtuigd dat kinderen vooral leren door ervaring op te doen. We proberen hen dan ook vertrouwd te maken met gelijkenissen en verschillen op een zo concreet mogelijke manier. We hopen dat zij hierdoor leren functioneren in een multiculturele samenleving en zichzelf evenwaardig aan anderen beleven.

intercultureel onderwijs

ENGAGEMENTSVERKLARING
Elke inschrijving impliceert een engagement van de ouders naar de school toe.
Deze zijn:

  • voldoende aantal keren aanwezig zijn op oudercontacten
  • ervoor zorgen dat hun kind voldoende aanwezig is op school, alsook
  • zorgen dat hun kind tijdig op school is en dat de regelgeving i.v.m. de afwezigheden gerespecteerd wordt
  • positieve medewerking aan het begeleidingsaanbod dat de school aanbiedt ingeval deze nood zich bij de leerling stelt;
  • i.g.v. anderstaligheid, moedigen de ouders hun kind aan om Nederlands te leren door bvb. ook buiten de school in contact te komen met de Nederlandse taal.