Afwezigheden

Afwezigheden

Afwezigheden en zieke kinderen

Onder gewettigde afwezigheden verstaat men:

  • een- of meerdaagse afwezigheden (om medische of gerechtelijke redenen)
  • eendaagse afwezigheden van familiale aard (een huwelijksplechtigheid, een sterfgeval in de familie)

Gelieve bij afwezigheid van uw kind(eren) de school te verwittigen vóór 8.30u en de reden te vermelden.
Een afwezigheid wordt onmiddellijk verwittigd en dient schriftelijk door de ouders verantwoord te worden met het afwezigheidsbewijs van de school.
Dit geldt ook voor leerplichtige kleuters.

  • Afwezigheden van méér dan drie (3) opeenvolgende kalenderdagen moeten door middel van een medisch attest gewettigd worden.
  • Bij veelvuldige afwezigheid (dit is vanaf de vijfde keer hetzelfde schooljaar) wordt voor elke afwezigheid een medisch attest gevraagd.
  • Bij niet-gewettigde afwezigheden wordt de inspectie verwittigd.
  • Elke afwezigheid die niet schriftelijk verantwoord wordt, is een onwettige afwezigheid.
  • Na meer dan 10 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek.
  • Na 30 halve dagen problematische afwezigheden verwittigt de school het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is, niet gewettigd worden door medische attesten. Het is wel wenselijk dat ouders de leerkracht informeren omtrent de afwezigheid van hun kind.

Elke afwezigheid om een speciale of persoonlijke reden moet vooraf met de directie of haar afgevaardigde besproken worden.

Kinderen die niet kunnen deelnemen aan de lessen lichamelijke opvoeding, dienen hiervoor een medisch attest of een attest van de ouders af te geven aan de leerkracht lichamelijke opvoeding. Zonder dit geschreven attest wordt de zwembeurt aangerekend.

Indien een leerling een besmettelijke ziekte of luizen heeft, zijn de ouders verplicht de directie van de school of de CLB-arts hiervan op de hoogte te brengen.

Indien een kind op school ziek wordt, worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht. Leerkrachten zijn niet bevoegd om medicijnen toe te dienen.

Leerlingen die op school een ongeval hebben, krijgen de eerste zorgen op school. Enkele leerkrachten volgden een cursus EHBO. Indien nodig contacteert de school onmiddellijk de ouders.
Indien de ouders niet naar de school kunnen komen, zal de school contact opnemen met de dichtstbijzijnde arts of met de spoeddienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter of de ouders dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.

Documenten

U kan een aanvraag voor medicatie op school terugvinden bij ‘Nuttige documenten’, eveneens kunt u hierbij een afwezigheidsstrookje terugvinden. Klik HIER.